Nyheter

Trygghet och kvalitet i skola & förskola!

Både lagkraven och den administrativa bördan inom skola/förskola har ökat enormt de senaste åren. Det handlar t ex om skollagens krav på anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling eller om att arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I många kommuner sköts hanteringen manuellt med ett otal blanketter som ska fyllas i och checklistor som ska kontrolleras. Resultat och åtgärder ska dokumenteras och statistik ska tas fram till nämndsmöte. Känner du igen detta från din kommun?

För att underlätta den administrativa bördan har Digital Fox tillsammans med några kommuner tagit fram en digital hantering av processerna för:

Våra lösningarna är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje lösning är unik och anpassas efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

   Klagomåls-/synpunktshantering

I skollagen (2010:800) anges att huvudmannen ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Ett digitalt system för klagomålshantering underlättar arbetet och säkerställer processen.

Så här funkar det
Förälder/elev lämnar sina synpunkter via ett webbformulär, som integreras på er kommuns/verksamhets hemsida. Via DF RESPONS får synpunktslämnaren svar på sin synpunkt av en utvald handläggare inom den svarstid som er verksamhet utlovar. Automatiska e-postpåminnelser till handläggarna gör att inga ärenden glöms bort.

En del kommuner har en separat klagomålshantering för skolverksamheten, men många väljer att ha den integrerad i kommunens synpunktshantering. Vi kan erbjuda båda varianterna.

Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

Läs mer om synpunktshantering

 

   Sommarjobb

Varje år söker ett stort antal ungdomar sommarjobb i sin hemkommun. En digital hantering av ansöknings-processen underlättar både för ungdomarna och för personalen som ska hantera ansökningarna. Ansökan, bedömning och beslut hanteras i DF RESPONS.

Läs mer

   Kränkande behandling

Digital hantering av processen för kränkande behandling i skola/förskola hjälper er att uppfylla kraven i skollagen. Processen kvalitetssäkras och arbetet för personalen underlättas.

Läs mer

   Barnolycksfall

I DF RESPONS finns även en lösning för rapportering av olycksfall och tillbud som berör elever och barn inom skola/förskola/fritids.

Läs mer

   Digitala elevakter

Den här lösningen kvalitetssäkrar hanteringen av ett flertal processer inom skolan som kopplas till digitala elevakter. Nuvarande lösning berör exempelvis processerna som gäller ansökan om behov av särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram.

Läs mer

   Skolskjutsansökan

Hela processen för ansökan om skolskjuts, från ansökan till bedömning och beslut, ryms i lösningen. Digital hantering av processen underlättar både för vårdnadshavare och personal.

Läs mer

Scroll Up