Lösningar

Med DF RESPONS som digital plattform kan ni systematiskt förbättra och kvalitetssäkra er verksamhet med hjälp av våra lösningar. Digital Fox erbjuder ett flertal smarta lösningar för kommunal verksamhet som syftar till att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer. Samtliga lösningar är helt webbaserade och bygger på dynamiska formulär och ärendeprocesser i systemet. Vi anpassar alltid våra lösningar utifrån era specifika behov.
Kvalitetsarbete
Att ständigt utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet och service är en målsättning som de flesta kommunala verksamheter har. Genom att systematisera processen för kvalitetsarbetet underlättas arbetet för alla inblandade.
Medborgardialog
Vad tycker medborgarna om er verksamhet och service? Hur vill medborgarna att kommunen ska utvecklas och förbättras? Ett digitalt system för synpunktshantering och e-förslag kan ge er svar på de frågorna.
Samhällsbyggnad
En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana. Digital hantering av felanmälan underlättar för både medborgaren och personalen.
Personalfrågor
Vill ni få en samlad bild av de skador och tillbud som inträffar för att få bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete? Har ni problem med otydliga processer kring när en medarbetare börjar och slutar? Då har vi bra lösningar till er i DF RESPONS.
Skola & förskola
Både lagkraven och den administrativa bördan inom skola/förskola har ökat enormt de senaste åren. Det handlar t ex om skollagens krav på anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling. Digital systematiskt hantering av processer underlättar för alla parter.
Vård, Omsorg & Socialtjänst
För att kunna uppfylla de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, är det nödvändigt att ha effektiva och användarvänliga system som stöd för verksamheterna. I DF RESPONS har vi lösningar för t ex avvikelsehantering, klagomål och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kunder
Kundprojekt
Kundnöjdhet
DF RESPONS™ är ett kraftfullt webbaserat ärendehanteringssystem som är helt utvecklat på och för .NET-plattformen. Digital Fox strävar efter att ständigt ligga i framkant inom systemutveckling och våra produkter uppdateras kontinuerligt. För oss är det viktigt att våra kunder känner att DF RESPONS™ är en trygg och långsiktig investering!
Dynamiska formulär och arbetsflöden
I systemet DF RESPONS™ kan du som kund bygga upp dina egna formulär och arbetsflöden. Det skapar möjlighet att kunna använda systemet inom en rad olika tillämpningsområden.
Responsivt gränssnitt
DF RESPONS har ett responsivt gränssnitt som anpassas efter den skärmstorlek som användaren har. Det är därför enkelt att registrera och hantera ärenden direkt i mobilen eller via sin surfplatta.
Integrationsmöjligheter
Det är möjligt att bygga kundspecifika integrationslösningar mot DF RESPONS™ via det REST API som systemet tillhandahåller. Med systemets arbetsflöden är det möjligt att styra vad som ska ske när någon anropar en tjänst.

Nöjda kunder

NYHETER

Här kan du läsa senaste nytt från Digital Fox.
Läs mer...

OM DIGITAL FOX

Digital Fox har arbetat med utveckling av webbaserade IT-lösningar sedan 2006. Vår verksamhet är idag till största del riktad till svenska kommuner, men bland våra kunder finns även andra myndigheter, organisationer och företag.
Anpassningsbar plattform
Svenska kommuner har förutsättningar som är lika för alla kommuner, till exempel lagstiftning, men det finns även förutsättningar som skiljer sig åt mellan kommunerna. Det kan exempelvis handla om ekonomiska, tekniska och organisatoriska förutsättningar. Vårt mål är att ständigt utveckla våra lösningar utifrån de förutsättningar, erfarenheter och den kompetens som finns inom varje enskild kommun/verksamhet inom kommunen. Genom att bygga dessa lösningar på en mycket anpassningsbar plattform - DF RESPONS - kan lösningarna på ett smidigt sätt anpassas och återanvändas av flera kommuner. Att baka in flera lösningar i ett och samma system både underlättar för användaren som känner igen sig  i systemet och blir dessutom väldigt kostnadseffektivt.
Snabb Support
Hög Kvalitet
Professionellt bemötande

DIGITAL FOX

Andreas Ernstad
Andreas Ernstad

Partner / Produktchef

Linus Grinsvall
Linus Grinsvall

VD / Partner

Mia Havinder
Mia Havinder

Marknadschef

Scroll Up