Att medborgardialoger kan förändra förtroendet för det politiska systemet – både i positiv och negativ riktning är en av slutsatserna i statsvetaren Magnus Adenskogs avhandling vid Örebro universitet. Magnus Adenskog tror att avhandlingen kan komma till praktisk nytta för exempelvis kommuner, politiska partier, regioner och landsting.

Medborgardialoger, eller så kallade demokratiska innovationer, syftar till att medborgarna ska kunna vara direkt delaktiga i beslut som berör dem. Medborgarbudgetar och e-petitioner är exempel på sådana innovationer. De är tänkta att fungera som ett komplement till det representativa demokratiska systemet och sedan början av 2000-talet har olika former av medborgarinflytande blivit allt mer vanliga. Resultaten i avhandlingen visar att demokratiska innovationer faktiskt påverkar de politiska systemen. Den kunskapen kan exempelvis politiker och organisationer använda för att utveckla demokratin. Avhandlingen kan förhoppningsvis även bidra till debatten om hur vi vill att samhället ska styras.

På Örebro universitets hemsida kan du läsa mer om Magnus Adenskogs avhandling.