Vi har byggt två nya moduler med anledning av Covid-19 till två av våra kunder, Haninge kommun och Östersunds kommun. Den ena avser Ansökan om behov av barnomsorg och den andra Registrering av exponering av smitta i arbetet.

Ansökan om behov av barnomsorg
Den här modulen är en e-tjänst som avser Ansökan om behov av barnomsorg pga Covid-19. Via ett webbformulär kan vårdnadshavare ansöka om behov av barnomsorg till följd av vårdnadshavarens arbete inom samhällsviktig verksamhet inom vissa samhällssektorer eller till följd av att barnet är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Modulen är möjlig att använda om det sker en stängning av förskolor och skolor, eller i förebyggande syfte dvs att redan innan en eventuell stängning ha samlat in uppgifter om behovet av barnomsorgsplatser.

Registrering av exponering av smitta i arbetet
I den andra modulen Tillbud Covid-19 kan medarbetare via ett webbformulär registrera att hen har exponerats för Covid-19. Registreringen gäller medarbetare som exponerats för smitta där det konstaterats via provtagning att exempelvis boenden, medborgaren eller förskolebarnet är smittad. Det ska stå klart att exponeringen beror på tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter. Smittan ska ha skett i utförandet av arbetsuppgifter och enbart de personer med yrken och arbetsuppgifter som innebär nära kontakt med människor (t ex inom vård- och omsorg, förskola).

Exempel: Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om smittrisker anges att arbetsgivaren ska dokumentera om en arbetstagare har exponerats för ett smittämne i riskklass 3, den klass dit det nya viruset hör. Med hjälp av den nya modulen fullgörs denna dokumentationsskyldighet.

Är du intresserad av någon av dessa moduler?
Hör gärna av dig till oss. Du når oss på info@digitalfox.se.