Under hösten har vi utvecklat en ny modul i DF RESPONS som kan användas av er som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom vård, omsorg och socialtjänst. Det är en modul för riskanalys som uppfyller de krav som ställs i SOSFS 2011:9. Den kompletterar de moduler som vi har för avvikelsehantering och synpunkter & klagomål.

Så här funkar det
I modulen Riskanalys kan chefer och personal registrera de risker som upptäcks i verksamheten. Varje risk kan kopplas till en av verksamhetens processer som blir valbara vid registrering. När ärendet registreras skapas ett ärende i DF RESPONS. I ärendet gör den person som har ansvaret för riskanalysen en uppskattning av sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedömer vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Åtgärder dokumenteras för att minska risken. Vid behov kan åtgärderna följas upp.

Här kan du läsa mer om den nya modulen.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill ha en visning av den nya modulen.