Arbetsskada och tillbud

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Att på ett enkelt sätt kunna anmäla och utreda arbetsskador och tillbud hjälper arbetsgivaren att förebygga att liknande händelser inträffar igen. En samlad bild ger oss bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete. I DF RESPONS modul för Arbetsskada och tillbud hanteras förutom arbetsskador och tillbud även anmälan och utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

Allt samlat

Modulen Arbetsskada och tillbud innehåller rapportering, utredning, uppföljning och analys. Med DF RESPONS systematiseras och kvalitetssäkras hela processen, och arbetet för personalen i verksamheten underlättas.

Underlag till förbättringar

DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp händelserna på enhets-, verksamhets- och övergripande nivå. På så sätt får ni ett samlat, överskådligt underlag för åtgärder, förbättringar och förebyggande arbete.

Exempel på statistik

Lagkrav uppfylls

Arbetsgivarens skyldighet att utreda arbetsskador, undersöka risker samt vidta åtgärder, kan hanteras på ett smidigt sätt i DF RESPONS modul incidentrapportering, helt i enlighet med 3 kap. 2a § Arbetsmiljölag (1977:1160). Även arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet underlättas genom den statistik som kan tas fram i systemet.

"Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs". 3 kap. 2 § Arbetsmiljölag (1977:1160).

 

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt, via ett webbformulär, rapportera att en arbetsskada eller ett tillbud har inträffat. Information om händelsen skickas till ansvarig chef via e-post. Chefen kan själv utreda ärendet i DF RESPONS och/eller välja en medutredare. Det finns möjlighet att skicka ärendet för kännedom till skyddsombudet. I utredningen dokumenteras bland annat konsekvenser, orsak och åtgärder. I systemet finns även tillgång till information och länkar som berör försäkringsbolag, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket med flera. DF RESPONS blir på så sätt ett stöd för chefen att handlägga ärendet på ett korrekt sätt.

Kundanpassad modul eller standardmodul

Det finns möjlighet att beställa modulen Arbetsskada och tillbud som basmodul, det vill säga en standardmodul, i Skola Bas och Omsorg Bas. I övrig beställs den som en flexmodul det vill säga en modul som anpassas efter kundens behov och önskemål.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se ha en visning av DF RESPONS.

Referenser
Här är några exempel på kunder som har incidentrapportering i DF RESPONS: Tjörns kommun, Kävlinge kommun och Hjo kommun.