Incidentrapportering

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Att på ett enkelt sätt kunna anmäla och utreda arbetsskador och tillbud hjälper arbetsgivaren att förebygga att liknande händelser inträffar igen. . En samlad bild ger oss bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete. I DF RESPONS modul för incidentrapportering hanteras förutom arbetsskador och tillbud även anmälan och utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

Allt samlat

I vår modul för incidentrapportering, eller skade- och tillbudsrapportering som den också kallas, hanterar ni samtliga arbetsskador och tillbud. Modulen innehåller rapportering, utredning, uppföljning och analys. Det är även möjligt att hantera sakskador och ansvarsskador.

Med DF RESPONS systematiseras och kvalitetssäkras hela processen, och arbetet för personalen i verksamheten underlättas.

Underlag till förbättringar

DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp incidenterna på enhets-, verksamhets- och övergripande nivå. På så sätt får ni ett samlat, överskådligt underlag för åtgärder, förbättringar och förebyggande arbete.

Exempel på statistik

Lagkrav uppfylls

Arbetsgivarens skyldighet att utreda arbetsskador, undersöka risker samt vidta åtgärder, kan hanteras på ett smidigt sätt i DF RESPONS modul incidentrapportering, helt i enlighet med 3 kap. 2a § Arbetsmiljölag (1977:1160). Även arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet underlättas genom den statistik som kan tas fram i systemet.

"Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs". 3 kap. 2 § Arbetsmiljölag (1977:1160).

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär rapportera in en skada eller ett tillbud som har inträffat. Information om incidenten skickas till ansvarig chef. I systemet finns även tillgång till information, blanketter och länkar som berör försäkringsbolag, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket med flera. Skadegörelse och liknande brott kan anmälas direkt till Polisen från systemet. DF RESPONS blir på så sätt ett stöd för chefen att handlägga ärendet på ett korrekt sätt.

Referenser
Här är några exempel på kommuner som har incidentrapportering i DF RESPONS: Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Värmdö kommun, Ljungby kommun, Kävlinge kommun, Hjo kommun och Östersunds kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se ha en visning av DF RESPONS.

Scroll Up