Medarbetarförslag

Forskningen inom förbättringsarbete och kreativitet visar att de mest framgångsrika företagen är de som tar tillvara medarbetarnas kreativitet och initiativförmåga. Att känna sig som en del av företagets utveckling och framgång är den ojämförligt bästa motivationshöjaren (Louise Östberg, Små idéer – Stora resultat).

Kreativa medarbetare ger lönsamma idéer

Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det saknas rutiner för att fånga upp och utveckla dem. För ett fungerande förbättringsarbete krävs:

  • en strategi för hur idéer ska tillvaratas
  • ett gemensamt strukturerat arbetssätt för att fånga medarbetarnas idéer till förbättringar
  • ansvarig person eller grupp av personer som tar hand om och analyserar idén
  • kontinuerlig feedback till idégivaren om vad som händer med idén
  • resultatet av idén ska följas upp
Systematisera processen för att tillvarata idéer

Digital Fox har tillsammans med Karlskoga och Östersunds kommun skapat två lösningar i DF RESPONS som systematiserar processen att ta tillvara medarbetarnas idéer och utveckla förbättringsarbetet i verksamheten.
I Karlskoga har man kallat lösningen för Idékedjan och i Östersund kallas den Idéer och smarta lösningar.

Exempel på hur processen kan se ut:

Exempelprocess för processen att tillvarata medarbetares idéer

När något händer i ärendet får idégivaren, t ex vid registrering, bedömning och beslut, ett mail om detta.

Nyttan med att digitalisera processen

DF RESPONS hjälper er att:

  • implementera era strategier för hur medarbetarnas idéer ska tillvaratas.
  • skapa ett gemensamt arbetssätt för hantering av idéer för hela organisationen.
  • säkerställa att idéer inte hamnar mellan stolarna.
  • säkerställa återkoppling till idégivaren.
  • säkerställa att effekter av genomförda idéer följs upp.
Engagerade och motiverade medarbetare

Att arbeta strukturerat med att tillvarata medarbetarnas idéer på det här sättet leder förhoppningsvis till mer engagerade och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön förbättras och på sikt kan detta även bidra till att verksamhetens mål uppnås.

Referenser
Här är några exempel på kommuner som har Medarbetarförslag i DF RESPONS: Karlskoga kommun och Östersund kommun