Förbättra verksamhetens kvalitet och service

Att ständigt utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet och service är en målsättning som de flesta kommunala verksamheter har. Kvalitetsarbetet innebär att man dokumenterar, utreder, analyserar och därefter genomför åtgärder som förbättrar verksamheten. Att systematisera processen för kvalitetsarbetet underlättar arbetet för alla inblandade. Ett systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras med stöd av system för avvikelse- och synpunktshantering eller av ett ledningssystem. I DF RESPONS har vi lösningarna:

Våra lösningarna är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje lösning är unik och anpassas efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

Exempelprocess för kvalitetsarbete.

 

   Avvikelsehantering

Vår lösning för avvikelsehantering täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familje-omsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skol-
hälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

   Miljöavvikelser

Att hantera miljöavvikelser för att uppfylla miljökraven underlättas genom digital hantering. Medarbetarna rapporterar en avvikelse via ett webbformulär. Bedömning, orsak och åtgärder dokumenteras i DF RESPONS.

Läs mer

   Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I SOSFS 2011:9 ställs krav på att vårdgivare ska ha ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I vår lösning kan ansvariga personer på ett enkelt sätt dokumentera de processer och rutiner som personalen ska följa för att uppnå kvalitet i verksamheterna.

Läs mer

   Medarbetarförslag

Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det saknas rutiner för att fånga upp och utveckla dem. Genom att systematisera processen för att tillvarata medarbetarnas idéer kan ni förbättra och utveckla verksamheten. Dessutom känner medarbetarna sig delaktiga i verksamheten och blir mer engagerade och motiverade.

Läs mer

   Synpunktshantering

Förbättra dialog och utveckla verksamheten genom systematisk hantering av synpunkter. Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

Läs mer

Scroll Up