Trygghet och kvalitet i skola & förskola!

Administrationen inom skola/förskola har ökat enormt de senaste åren. Det handlar t ex om skollagens krav på anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling eller om rektors skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro. I många skolor och förskolor är det fortfarande manuell hantering som gäller och det är många blanketter som ska fyllas i och checklistor som ska kontrolleras. Risken att man glömmer något eller att något faller mellan stolarna är överhängande.

För att underlätta administrationen och kvalitetssäkra processerna har Digital Fox tagit fram digital hantering av processerna. Varje process utgör en modul i DF RESPONS.

Moduler för skola respektive förskola

På sidan Processer i skolan hittar du de moduler som kan användas i skolverksamhet och på sidan Processer i förskolan hittar du modulerna för förskoleverksamhet.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. De uppfyller de lagkrav som finns i exempelvis skollagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Digital barn/elevakt - sammanhållande modul

Samtliga moduler kopplas till den sammanhållande modulen Digital barn/elevakt. Hit kopplas alla ärenden och dokument som berör barnet/eleven. I barnets/elevens digitala akt kan rektorn på förskolan/skolan se alla ärenden som berör eleven t ex en utredning om behov av särskilt stöd, ett åtgärdsprogram eller en elevanteckning. Läs mer om digital barn/elevakt här.

Enskilda eller sammankopplade moduler

Varje process utgör en modul i DF RESPONS. Modulerna kan kopplas samman med varandra eller användas som enskilda moduler. Processen för elev i behov av särskilt stöd är ett exempel på hur modulerna med fördel kan kopplas samman i ett flöde.

Skola Bas & Skola Flex

Digital Fox erbjuder två olika lösningar för hantering av processer inom skola och förskola. En Bas-lösning som passar bra för mindre verksamheter och en Flex-lösning för större verksamheter. Både Skola Bas och Skola Flex har koppling till den sammanhållande modulen Digital elevakt.

Skola Bas & Skola Flex

Nyheter