Trygghet och kvalitet i skola & förskola!

Både lagkraven och den administrativa bördan inom skola/förskola har ökat enormt de senaste åren. Det handlar t ex om skollagens krav på anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling eller om arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I många kommuner sköts hanteringen manuellt med ett otal blanketter som ska fyllas i och checklistor som ska kontrolleras. Risken att något glöms bort eller hamnar mellan stolarna är överhängande.

För att underlätta administrationen och kvalitetssäkra processerna har Digital Fox tagit fram digital hantering av processerna för:

Samtliga processer är enskilda moduler i DF RESPONS. Till dessa processer kan man även lägga till modulerna:

Digital barn/elevakt - sammanhållande modul

Den digitala barn/elevakten är det sammanhållande ärendet för barnet/eleven. Hit kopplas alla andra ärenden och dokument som berör eleven. I elevens digitala akt kan rektorn på skolan se alla ärenden som berör eleven t ex en utredning om behov av särskilt stöd, ett åtgärdsprogram eller en elevanteckning.

   Klagomåls-/synpunktshantering

I skollagen (2010:800) anges att huvudmannen ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Ett digitalt system för klagomålshantering underlättar arbetet och säkerställer processen.

Så här funkar det
Förälder/elev lämnar sina synpunkter via ett webbformulär, som integreras på er kommuns/verksamhets hemsida. Via DF RESPONS får synpunktslämnaren svar på sin synpunkt av en utvald handläggare inom den svarstid som er verksamhet utlovar. Automatiska e-postpåminnelser till handläggarna gör att inga ärenden glöms bort.

En del kommuner har en separat klagomålshantering för skolverksamheten, men många väljer att ha den integrerad i kommunens synpunktshantering. Vi kan erbjuda båda varianterna.

Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

Läs mer om synpunktshantering

 

   Olycksfall och tillbud barn/elev

I DF RESPONS finns även en lösning för rapportering av olycksfall och tillbud som berör elever och barn inom skola/förskola/fritids.

Läs mer

   Kränkande behandling

Digital hantering av processen för kränkande behandling i skola/förskola hjälper er att uppfylla kraven i skollagen. Processen kvalitetssäkras och arbetet för personalen underlättas.

Läs mer

   Digitala elevakter

Den här lösningen kvalitetssäkrar hanteringen av ett flertal processer inom skolan som kopplas till digitala elevakter. Nuvarande lösning berör exempelvis processerna som gäller ansökan om behov av särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram.

Läs mer

Scroll Up