Anmälan om behov av särskilt stöd

Om skolpersonal anser att en elev är i behov av särskilt stöd ska detta anmälas till rektor. I DF RESPONS har vi en modul för anmälan och beslut om behov av särskilt stöd.

Så här går det till

Personalen kan enkelt, via ett webbformulär på intranätet/skolplattformen, anmäla att en elev är i behov av särskilt stöd. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor och elevhälsan på berörd skola. Det finns möjlighet för dem att skriva anteckningar i ärendet som har skapats. I ärendet fattar rektor beslut om att en utredning om behov av särskilt stöd ska genomföras eller ej. Den person som anmälde behovet av särskilt stöd får återkoppling via e-post om beslutet.

Lagkrav uppfylls

I modulen Anmälan om särskilt stöd kan skolans personal göra en anmälan till rektor om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som gäller i enlighet med 3 kap. 7 § Skollag (2010:800).

"Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga".

Koppling till digital elevakt

Anmälan om behov av särskilt stöd är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun