Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få och handlar om skolans insatser och undervisningen. I DF RESPONS modul Åtgärdsprogram kan rektor och elevhälsans personal skapa åtgärdsprogram för en elev.

Så här går det till

I åtgärdsprogrammet, som blir ett ärende i DF RESPONS, anges de behov av särskilt stöd som eleven har samt de åtgärder som bedöms vara relevanta. Det finns möjlighet att välja en eller flera personer som ska vara ansvariga för åtgärdsprogrammet. När rektor fattar beslut om åtgärdsprogrammet  skapas automatiskt en handling av beslutet i form av en pdf-fil som kan skrivas ut. Det finns även möjlighet att följa upp och utvärdera Åtgärdsprogrammet. Om utvärderingen visar att ett program behöver förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram. När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas åtgärdsprogrammet. Även detta beslut skapar DF RESPONS en handling av som kan skrivas ut.

Lagkrav uppfylls

I modulen Åtgärdsprogram utarbetas ett åtgärdsprogram som följer de krav som ställs i enlighet med 3 kap. 9 § Skollag (2010:800).

"Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. […] Om en utredning enligt 7 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas".

Koppling till digital elevakt

Åtgärdsprogram är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun