Digital barn/elevakt

Syftet med digital barn/elevakt är att systematisera och kvalitetssäkra hanteringen av ett flertal processer inom skola/förskola som kopplas till barnet/elevens digitala akt. Processerna för Kränkande behandling, Olycksfall & tillbud och Tilläggsbelopp är exempel på sådana processer.

Sammanhållande modul

Den digitala barn/elevakten är det sammanhållande ärendet för ett barn/en elev. Hit kopplas alla andra ärenden och dokument som berör barnet/eleven. I den digitala akten kan rektor se alla ärenden som berör barnet/eleven t ex ett kränkningsärende, ett åtgärdsprogram eller en anteckning.

Exempel på moduler som den digitala barn/elevakten kan kopplas till.

Nyttan med digitala barn/elevakter

Lagkrav och säkerhet tillgodoses. Systemet möjliggör att de krav som ställs i skollagen, GDPR, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen uppfylls samt att informationen hanteras på säkert sätt.

Samlat och enhetligt. Administrationen underlättas genom att samtliga skolor och förskolor har enhetliga rutiner, mallar och dokument i samma system. Att ha dokumentationen för ett barn/en elev samlad på ett ställe effektiviserar också det administrativa arbetet.

Förbättrar samordning och effektivitet. DF RESPONS ser till att processerna automatiseras och att inget faller mellan stolarna. Automatiska mail skickas när något ska utföras, beslutsdokument och handlingar skapas automatiskt av systemet.

Ökar rättssäkerheten för barnen/eleverna genom att man kan styra vem som får tillgång till den digitala akten och vem som får läsa/skriva i ett ärende.

Komplement till journalsystem

DF RESPONS digitala barn/elevakt ersätter inte journalsystem inom elevhälsan som exempelvis PMO eller ProReNata utan ska istället betraktas som ett komplement.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha en visning av systemet.

Referenser
Exempel på kunder som har flera av våra moduler som är kopplade till digitala elevakter är: Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun.