Digitala elevakter

Digital Fox har tillsammans med Värmdö och Ekerö kommun tagit fram en ny lösning i DF RESPONS som vi kallar Digitala elevakter. Syftet med den nya lösningen är att systematisera och kvalitetssäkra hanteringen av ett flertal processer inom skolan som kopplas till digitala elevakter. Processerna för Kränkande behandling, Olycksfall & tillbud, Elev i behov av särskilt stöd och Utredning av frånvaro är exempel på sådana processer.

Nyttan med digitala elevakter

Lagkrav och säkerhet tillgodoses. Systemet möjliggör att de krav som ställs i skollagen, GDPR, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen uppfylls samt att informationen hanteras på säkert sätt.

Samlat och enhetligt. Administrationen underlättas genom att samtliga skolor har enhetliga rutiner, mallar och dokument i samma system. Att ha dokumentationen för en elev samlad på ett ställe effektiviserar också det administrativa arbetet.

Förbättrar samordning och effektivitet. DF RESPONS ser till att processerna automatiseras och att inget faller mellan stolarna. Automatiska mail skickas när något ska utföras, beslutsdokument och handlingar skapas automatiskt av systemet.

Ökar rättssäkerheten för eleverna genom att man kan styra vem som får tillgång till elevakten och vem som får läsa/skriva i ett ärende.

Moduler som kan kopplas till digital elevakt

Lösningen består av en sammanhållande modul – Digital elevakt – till denna kan sedan en eller flera andra moduler kopplas. Exempel på moduler som kan kopplas till den digitala elevakten är:

Sammanhållande modul

Den digitala elevakten är det sammanhållande ärendet för en elev. Hit kopplas alla andra ärenden och dokument som berör eleven. I elevens digitala akt kan rektorn på skolan se alla ärenden som berör eleven t ex en pedagogisk utredning, ett åtgärdsprogram eller en elevanteckning.

Komplement till journalsystem

DF RESPONS digitala elevakt ersätter inte journalsystem inom elevhälsan som exempelvis PMO eller ProReNata utan ska istället betraktas som ett komplement.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha en visning av systemet.

Referenskommuner:  Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun

Scroll Up