Kränkande behandling

Skollagen innehåller bestämmelser som syftar till att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det finns krav på att man inom skola och förskola ska anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. I DF RESPONS finns en lösning som systematiserar och kvalitetssäkrar processen och underlättar arbetet för personalen i verksamheten.

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär på intranätet/skolportal anmäla att en händelse har inträffat. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor via e-post om att en händelse har inträffat. Rektor väljer sedan om han/hon själv ska utreda händelsen eller om ärendet ska delegeras till annan personal i verksamheten, exempelvis till en lärare eller kurator. Den som är ansvarig för utredningen dokumenterar den i DF RESPONS. Uppföljning av händelsen hanteras också i systemet. Huvudmannen kan följa hela ärendeprocessen i systemet.

Process, Kränkande behandling

Lagkrav uppfylls

Processen för kränkande behandling i DF RESPONS uppfyller skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling i enlighet med 6 kap. 10 § Skollag (2010:800).

"En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden".

På motsvarande sätt möjliggörs utbildningsanordnarens skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier enligt 2 kap. 7 § Diskrimineringslagen (2008:567) i vår modul.

Anpassningsmöjligheter

DF RESPONS är ett flexibelt system vilket gör att vi enkelt kan anpassa både anmälningsformulär, utredning och uppföljning efter era arbetsprocesser, behov och önskemål.

Statistikfunktion

I DF RESPONS finns rapportmallar som gör det enkelt att sammanställa statistik. Med hjälp av mallarna skapas snygga, tydliga tabeller och diagram som kan exporteras till word-, excel- eller pdf-filer.
Statistik kan tas ut per skola/förskola eller på huvudmannanivå. Rapporterna kan tas fram vid behov eller skickas ut automatisk vid ett valt tidsintervall.

Koppling till digital elevakt

Kränkande behandling är en av flera lösningar (moduler) som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se vår demofilm.

Referenser
Här är några exempel på kunder som har Kränkande behandling i DF RESPONS: Burlövs kommun, Degerfors kommun, Entreskolan, Ekerö kommun, Haninge kommun, Heby kommun, Hjo kommun, Håbo kommun, Karlskoga kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Sjöbo kommun, Stenungsunds kommun, Strängnäs kommun, Svedala kommun, Tierps kommun, Värmdö kommun och Östersunds kommun.

Exempelprocess för kränkningsärenden

Våra lösningar anpassas alltid efter era arbetsprocesser, behov och önskemål. Bilden nedan visar ett exempel på hur processen för kränkande behandling kan se ut. Klicka på bilden för större bild.