Mottagande och planering av utbildning för nyanlända elever

I DF RESPONS har vi byggt några moduler som stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända elever.

  • Ansökan om studiehandledning
  • Individuell studieplan för nyanlända
  • Ansökan om modersmålsundervisning

Här följer en kort beskrivning av varje modul. Samtliga processer går att anpassa efter varje organisations specifika behov och önskemål.

Ansökan om studiehandledning

En elev som behöver det ska få studiehandledning på sitt modersmål. Det gäller inte bara nyanlända elever utan alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet. Det gäller om de har tagits emot i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan och deras kunskaper har bedömts. Dessa elever ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Studiehandledning på modersmålet kan ges både som extra anpassning och som särskilt stöd. Det är bland annat insatsernas omfattning och varaktighet som avgör om det handlar om en extra anpassning eller särskilt stöd.

Så här kan processen fungera i DF RESPONS
Rektor ansöker/beslutar om studiehandledning via ett formulär i DF RESPONS. Handläggare på enhet som ansvarar för studiehandledning tar emot ansökan och meddelar rektor via DF RESPONS om undervisning i önskat språk kan erbjudas eller ej. Om undervisning kan erbjudas läggs modersmålsläraren och ansvarig lärare/mentor till  i ärendet. Därefter samverkar dessa kring planering och genomförande av studiehandledningen. Allt dokumenteras i ärendet i DF RESPONS och det finns även möjlighet att följa upp effekten och resultatet av undervisningen. Om andra pedagoger behöver ta del av ärendet kan de få läsbehörighet. Om en ny ansökan ska göras för nästkommande läsår/termin kan ärendet kopieras så slipper man fylla i alla uppgifter igen.

Individuell studieplan för nyanlända

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och som har fått sina kunskaper bedömda. Den individuella studieplanen ska upprättas senast två månader efter att eleven tagits emot i skolan. Det är lämpligt att skolan gör det i samband med den inledande bedömningen. Planen ska ses över löpande utifrån nya bedömningar av den nyanlända elevens ämneskunskaper. Det är viktigt att skolan har rutiner för hur den individuella studieplanen ska följa med eleven om hen börjar vid en annan skola eller utbildning.

Så här kan processen fungera i DF RESPONS
Rektor, eller en samordnare eller liknande på skolan, upprättar en studieplan i DF RESPONS och utser en ansvarig pedagog för studieplanen. Möjlighet finns att bjuda in flera pedagoger för att man tillsammans ska kunna utforma studieplanen och fortlöpande arbeta med den. Det finns även möjlighet att kontinuerligt upprätta en handling (pdf-fil) av studieplanen för att skriva ut den och delge elev och vårdnadshavare.

Ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Detta gäller om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
eleven har grundläggande kunskaper i språket. Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk.

Det är möjligt att få modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Inom kommunal vuxenutbildning ansöker en elev om att läsa kurser inom ämnet modersmål, och huvudmannen beslutar om eleven ska tas emot.

Så här kan processen fungera i DF RESPONS för grundskolan
Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning via ett formulär på kommunenens/skolans hemsida. Handläggare för modersmålsundervisningen tar emot ansökan och anger om undervisning kan erbjudas eller ej i det önskade språket. Rektor meddelas via mejl av systemet och fattar beslut om modersmålsundervisning för eleven. En handling av beslutet skapas automatiskt i systemet. Handläggare får återkoppling från systemet när beslutet har fattats och delger beslutet till vårdnadshavarna. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att säga upp modersmålsundervisningen via ett externt formulär på kommunens/skolans hemsida.

Lagkrav uppfylls

I modulen Ansökan om studiehandledning hanteras processen för studiehandledning för nyanlända elever i enlighet med de regler som finns i  3 kap. 12 i § Skollag (2010:800).

"En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet".

I modulen Individuell studieplan upprättas studieplaner för nyanlända elever i enlighet med de krav som ställs i enlighet med 3 kap. 12 g § Skollag (2010:800).

"För en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska en individuell studieplan upprättas senast inom två månader från mottagandet. Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Den ska innehålla uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder. Studieplanen ska revideras löpande utifrån de bedömningar som görs av elevens ämneskunskaper".

I modulen Ansökan om modersmålsundervisning hanteras ansökan och beslut om modersmålsundervisning i enlighet med de krav som ställs i skollagen. Rätten till modersmålsundervisning regleras på flera ställen i skollagen. För grundskolan regleras den i 10 kap. 7 § Skollag (2010:800).

"En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.".

Koppling till digital elevakt

Modulerna för nyanlända kan kopplas till elevens digitala akt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Ekerö kommun och Upplands Väsby kommun