Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huvudmannen ska enligt skollagen se till att varje förskola och skola genomför åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska en årlig plan mot kränkande behandling upprättas. På motsvarande sätt ställer diskrimineringslagen krav på att utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter. Utbildningsanordnaren ska skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetet med åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling är en ständigt pågående process. I DF RESPONS har vi tillsammans med några av våra kunder tagit fram en ny modul för att underlätta och tydliggöra processen - Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller bland annat möjlighet att:

  • dokumentera skolan/förskolans vision och främjande arbete.
  • utvärdera och analysera föregående års åtgärder och resultat.
  • kartlägga var och när det finns risk att barn/elev utsätts för kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering och analysera varför risken uppstår.
  • planera och dokumentera åtgärder för att minska risken för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.
  • för varje åtgärd ange en ansvarig person som följer upp åtgärden och dokumenterar resultatet av åtgärden.

Av den sammanställda dokumentationen kan skolan/förskolan skapa ett färdigt dokument - Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dokumentet går att skapa som word- eller pdf-fil. Det går även att skapa en publikation av planen på skolan/förskolans hemsida. Då kommer planen att uppdateras när ändringar genomförs i systemet t ex om en åtgärd läggs till eller markeras som genomförd.

Lagkrav uppfylls

Plan mot diskriminering och kränkande behandling uppfyller huvudmannens skyldighet att se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever i enlighet med 6 kap. 8 § Skollag (2010:800).

På motsvarande sätt möjliggörs utbildningsanordnarens skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder i enlighet med 3 kap. 15-20 §§ Diskrimineringslagen (2008:567) i vår modul.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en visning av systemet.