Processer i förskolan

Digital barn/elevakt - sammanhållande modul

Samtliga moduler kopplas till den sammanhållande modulen Digital barn/elevakt. Hit kopplas alla ärenden och dokument som berör barnet. I barnets digitala akt kan rektorn på förskolan se alla ärenden som berör barnet t ex en anmälan om behov av särskilt stöd, ett olycksfall eller tillbud eller en anteckning som berör barnet. Läs mer om digital barn/elevakt här.