Processer i skolan

Digital barn/elevakt - sammanhållande modul

Samtliga moduler kopplas till den sammanhållande modulen Digital barn/elevakt. Hit kopplas alla ärenden och dokument som berör eleven. I barnets/elevens digitala akt kan rektorn på skolan se alla ärenden som berör eleven t ex en utredning om behov av särskilt stöd, ett åtgärdsprogram eller en elevanteckning. Läs mer om digital barn/elevakt här.

Enskilda eller sammankopplade moduler

Varje process utgör en modul i DF RESPONS. Modulerna kan kopplas samman med varandra eller användas som enskilda moduler. Processen för elev i behov av särskilt stöd är ett exempel på hur modulerna med fördel kan kopplas samman i ett flöde.