Processer i skolan

I DF RESPONS finns moduler som hanterar ett flertal processer för skolans verksamhet digitalt. Modulerna fungerar för såväl förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning som fritidshem. Modulerna listas nedan med länk till information om respektive modul.

Digital barn/elevakt - sammanhållande modul

Samtliga moduler kopplas till den sammanhållande modulen Digital barn/elevakt. Hit kopplas alla ärenden och dokument som berör eleven. I barnets/elevens digitala akt kan rektorn på skolan se alla ärenden som berör eleven t ex en utredning om behov av särskilt stöd, ett åtgärdsprogram eller en elevanteckning. Läs mer om digital barn/elevakt här.

Enskilda eller sammankopplade moduler

Varje process utgör en modul i DF RESPONS. Modulerna kan kopplas samman med varandra eller användas som enskilda moduler. Processen för elev i behov av särskilt stöd är ett exempel på hur modulerna med fördel kan kopplas samman i ett flöde.