Utredning om behov av särskilt stöd

När en anmälan om behov av särskilt stöd har kommit in ska rektor fatta beslut om en utredning om behov av särskilt stöd ska genomföras eller inte. Även utredningen om behov av särskilt stöd kan göras i DF RESPONS - i modulen Utredning om behov av särskilt stöd.

Utredning om behov av särskilt stöd kallas ibland även Pedagogisk utredning eller Pedagogisk kartläggning.

Utgår från Skolverkets blankett
Modulen Utredning om behov av särskilt stöd utgår från Skolverkets blankett för Utredning av en elevs behov av särskilt stöd och innehåller bland annat:

  • Andra gjorda utredningar
  • Kartläggning av elevens skolsituation i olika lärmiljöer
  • Pedagogisk bedömning
  • Möjlighet för rektor att fatta beslut om eleven är i behov av särskilt stöd eller ej
Lagkrav uppfylls

I modulen Utredning om behov av särskilt stöd kan rektor, eller annan utredare som rektor utser, se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds i enlighet med 3 kap. 7 § Skollag (2010:800).

"Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt".

Koppling till digital elevakt

Utredning om behov av särskilt stöd är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun, Upplands Väsby kommun och Karlskoga kommun