Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ha ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Digital Fox har under 2016 tillsammans med socialförvaltningen i Burlövs kommun tagit fram en lösning för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i DF RESPONS.

I Ledningssystemet beskrivs de processer och rutiner som personalen ska följa för att uppnå kvalitet i verksamheterna. Ledningssystemet fungerar som ett stöd för att styra verksamheterna så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Så här funkar det i DF RESPONS:

Administratören

Administratören dokumenterar processer för samtliga verksamheter i DF RESPONS. För varje process beskrivs samtliga moment, vem som har övergripande ansvar, vem som ansvarar för utförande, när och hur momentet ska utföras. Administratören lägger också in viktiga dokument (riktlinjer, rutiner) och länkar (till mer information) som tillhör processen.

Personalen

På intranätet finns en publikation som hämtas från DF RESPONS (se bild nedan). Här kan personalen söka fram den process som de ska utföra och sedan följa den.

Exempel på hur publikationen för ledningssystemet kan se ut. Här kan personalen söka processer och rutiner.

 

Scroll Up