Smart Vård och Omsorg!

För att kunna uppfylla de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, är det nödvändigt att ha effektiva och användarvänliga system som stöd för verksamheterna. I DF RESPONS finns flera moduler för verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst samt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

Våra moduler är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje lösning är unik och anpassas efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

   Avvikelsehantering

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, utreder avvikelser i verksamheten. Ett effektivt system för avvikelsehantering är nödvändigt för att uppfylla kraven. Vår modul för avvikelsehantering fungerar för samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skolhälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård.

   Synpunkts- och klagomålshantering

Vad tycker brukare, anhöriga och andra intressenter om er verksamhet och service? En del av det systematiska förbättringsarbetet för vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, är att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Ett digitalt system för synpunktshantering underlättar arbetet och säkerställer processen.

Så här funkar det
Brukare/anhöriga och andra intressenter lämnar sina synpunkter via ett webbformulär, som integreras på er verksamhets hemsida. Via DF RESPONS får synpunktslämnaren svar på sin synpunkt av en utvald handläggare inom den svarstid som er verksamhet utlovar. Automatiska e-postpåminnelser till handläggarna gör att inga ärenden glöms bort. Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

   Riskanalys

En viktig del av det systematiska förbättringsarbetet är att fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

I DF RESPONS har vi en modul för att registrera de risker som man upptäcker i verksamheten. Här gör man även en uppskattning av sannolikheten för att händelsen inträffar samt bedömer vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Man dokumenterar åtgärder för att minska risken samt har möjlighet att följa upp åtgärderna i systemet.

Process för riskanalys
Process för riskanalys