Journalsystem

I gällande lagstiftning finns inga krav på att avvikelserapporter ska hanteras i journalsystemet. Det finns enbart krav på att avvikelserapporten ska gå att spåra i journalen. Vår lösning för avvikelsehantering kan användas oavsett vilket verksamhetssystem ni använder för HSL/LSS/SoL-dokumentation. Genom vårt samarbete med Pulsen Omsorg kan vi erbjuda integrationslösningar med Combine.

Åtkomstbegränsningar

Genom att hantera avvikelserna i ett system som är separat från journalsystemet blir det lättare att leva upp till kraven i patientdatalagen om begränsningar av journalåtkomst.

I DF RESPONS skiljer vi mellan avvikelserapportör och utredare. Rapportören anmäler en avvikelse via ett webbformulär utan att behöva logga in i systemet. Rapporten blir sedan tillgänglig i den inloggade delen av systemet för den personal som är berörd (utredare). På så sätt gör vi det enkelt att anmäla en avvikelse samtidigt som vi säkrar upp så att ingen får mer information/åtkomst än vad som är nödvändigt.

Hur dokumenteras avvikelserna i journalen?

När personalen har rapporterat en avvikelse via webbformuläret visas ett meddelande med avvikelsens ID-nummer. Personalen uppmanas att anteckna ID-numret i journalen (med journal avses både patientjournal och/eller utförare/myndighetsjournal inom SoL). Även den person/de personer som utreder avvikelsen får en kontrollfråga i DF RESPONS om ID-numret är antecknat i journalen. Ärendet kan inte avslutas om inte utredaren har svarat ja på frågan.

Med hjälp av ID-numret kan sedan avvikelsen spåras utifrån journalanteckningen.