Riskanalys

Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

I DF RESPONS har vi en modul för att registrera de risker som man upptäcker i verksamheten. Här gör man även en uppskattning av sannolikheten för att händelsen inträffar samt bedömer vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Man dokumenterar åtgärder för att minska risken samt har möjlighet att följa upp åtgärderna i systemet.

Koppling till process

Det är möjligt att dokumentera verksamhetens processer i systemet och koppla risker till varje enskild process. På så sätt får man en bra överblick över de risker som finns för en viss process.

Processen kan beskrivas så här:

Process riskanalys

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en visning.