Riskbedömning och riskanalys

Den här modulen kan användas både för att göra riskbedömningar av personalens arbetsmiljö hos brukare och för att göra riskbedömningar av arbetsmiljön vid förändringar i verksamheten. Modulen är utvecklad i samarbete med socialförvaltningen i Svenljunga kommun.

Riskbedömning av personalens arbetsmiljö hos brukare

När det kommer en ny brukare till verksamheten eller om förändringar har skett i arbetsmiljön hos befintlig brukare ska chef och personal tillsammans göra en riskbedömning av arbetsmiljön. I DF RESPONS finns en checklista för undersökning av arbetsmiljön som omfattar frågor om såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. De risker som framkommer vid undersökningen ska dokumenteras. För varje risk ska sannolikheten och konsekvensen av att den inträffar bedömas, och förslag på åtgärder för att motverka risken ska tas fram. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan. Det finns även möjlighet att följa upp handlingsplanen. Allt samlat på ett ställe - i ärendet.

Riskbedömning vid förändringar i verksamheten

När ni planerar förändringar i verksamheten ska ni, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, bedöma om förändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Förändringen ska dokumenteras, exempelvis vad den består av, när den ska ske och vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som berörs av den. Därefter ska man bedöma vilka risker för ohälsa och olycksfall som förändringen kan medföra för de berörda arbetstagarna. På samma sätt som vid riskbedömning av personalens arbetsmiljö hos en brukare ska en handlingsplan upprättas och följas upp.

Allt dokumenteras i ärendet i DF RESPONS som både chef och skyddsombud kan få behörighet till.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en visning.