Synpunkter och klagomål vård och omsorg

Vad tycker brukare och anhöriga om er verksamhet och service? Att ta emot och utreda synpunkter och klagomål som rör verksamhetens kvalitet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. En bra dialog med brukare och anhöriga är en förutsättning för att verksamhet och service ska utvecklas och förbättras.

Enkelt och användarvänligt

Med vår lösning för synpunktshantering i DF RESPONS blir det enkelt för brukare och anhöriga att lämna frågor, klagomål, beröm, idéer och förslag som handlar om verksamhetens kvalitet och service. Det blir också lätt för personalen som ska svara på synpunkterna. DF RESPONS håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. När det är dags att göra något i systemet får personalen ett e-postmeddelande och om personalen inte hinner eller glömmer bort att göra aktiviteten skickar DF RESPONS en påminnelse.

Öppenhet och transparens

Ni kan välja att publicering av synpunkter och svar sker automatiskt på er hemsida, efter att en handläggare har godkänt publiceringen. Andra medborgare får då möjlighet att ta del av de synpunkter och svar som kommer till kommunen vilket skapar transparens och öppenhet. Om ni vill att det ska vara möjligt att lämna synpunkter anonymt kan synpunktslämnaren läsa svaret på kommunens hemsida.

Underlag till förbättringsarbete

Synpunkterna som kommer in kan ni använda som underlag i ert förbättringsarbete. DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp och ta lärdom av de inkomna synpunkterna.


Exempel på statistik: Synpunktsfördelning per verksamhet.

Kommunövergripande eller enbart för vård/omsorg/socialtjänst

De flesta av våra kommunkunder väljer att ha en samlad synpunktshantering för hela kommunen det vill säga att medborgaren kan lämna synpunkter på hela kommunens verksamhet via ett webbformulär. Men det går också bra att ha en separat synpunktshantering för vård/omsorg/socialtjänst.

Skurups kommuns hemsida och Bräcke Diakonis hemsida finns exempel på separat synpunktshantering för vård- och omsorgsverksamhet.

Erfarenhet och kunskap

Digital Fox har hjälpt kommuner, organisationer och företag att införa systematisk synpunktshantering sedan 2006. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om de behov och utmaningar som er organisation står inför vid införandet av systematisk synpunktshantering.

Referenser
Här är några exempel på kommuner som har synpunktshantering i DF RESPONS:
Haninge kommunKristinehamns kommunKävlinge kommun och Tidaholms kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.

Process för synpunktshantering

Exempel på hur processen för synpunktshantering kan se ut.

Process synpunktshantering

Läs mer: Process - så går det till

Diariesystem

DF RESPONS innehåller alla de funktioner som krävs för att uppfylla lagkraven på diarieföring. Systemet i sig blir där med ett eget diarium för synpunkter och klagomål.

Vår erfarenhet visar på att de flesta synpunkter som kommer in är av enklare karaktär och kan besvaras direkt i DF RESPONS. I vissa enskilda fall kan en synpunkt behöva överföras till kommunens ärendehanteringssystem t ex om det blir ett nämndsärende eller resulterar i någon form av myndighetsutövning. Ett ärende kan enkelt exporteras till en PDF-fil som sedan kan läggas in i ärendehanteringssystemet..

Lagkrav - klagomålshantering

Den första 1 juli 2011 började en ny skollag att gälla. Enligt skollagen (2010:800) kap 4 § 8 ska en rutin finnas för hanteringen av allmänhetens och vårdnadshavares klagomål på verksamheten. Liknande lagkrav har sedan tidigare funnits inom vård och omsorg. Det är därför relativt vanligt idag att rutiner och system för klagomål- och synpunktshantering finns inom kommunens socialomsorg. Vi på Digital Fox förespråkar att kommunen inför ett gemensamt synpunktshanteringssystem för alla förvaltningar. Ett gemensamt system gör det enklare för medborgaren att lämna synpunkter oavsett förvaltning.

Funktioner

DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp och ta lärdom av de inkomna synpunkterna. Systemet underlättar även återrapportering till medborgare, politiker och beslutsfattare i organisationen. Automatiska e-postpåminnelser ser till att inga ärenden glöms bort. Med publiceringsfunktionen är det även möjligt att per automatik publicera inkomna synpunkter och svar direkt på hemsidan.